• 6.ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා ආයතන වලින් ලැබෙන දායකත්වය