• නාට්‍ය හා රංග කලාවට අදාළ සංස්කෘතික හා සමාජික වටපිටාව ගවේෂණය කරයි