• ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්හි නිරත වෙමින් අදාළ සිද්ධාන්ත පිළිබද අවබෝධය ප්‍රකට කරයි