• අත්දැකීම් අනුකරණය,රස විදීම හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරයි

    • ජනකතා ශබ්ද නගා කියවමු 01 ජනකතා ශබ්ද නගා කියවමු 02 ජනකතා ඇසුරෙන් ජීවිතය අවබෝධ කරගනිමු ජනකතා ඇසුරෙන් නාට්‍යක් නිර්මාණය කරණවිට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු
    • පරිසරය දකිමු - රඟමු - විඳිමු පුංචි අපට දැන් තේරෙයි නාට්‍යය රඟදැක්වීම