• ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්

    • කෝලම් නර්තනයෙන් මනස සුවපත් කර ගනිමු
    • නර්තනය කලාවේ නූතන ප්‍රවණතා මණිපුරි නර්තන සම්ප්‍රදායය නර්තන කලාවේ සමාජීය වටිනාකම
    • වන්නම්වල සංසකෘතික පසුබිම