• ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

  • චිත්‍ර සංරචනය ( එළිමහන් වෙළද පොළ 01) චිත්‍ර සංරචනය ( එළිමහන් වෙළද පොළ 02 )
   චිත්‍ර සංරචනය ( "නියඟය ආ දා " පැන්සල් රේඛාවෙන් ඇඳීම - 1) චිත්‍ර සංරචනය ( "නියඟය ආ දා " පැස්ටල් මාධ්‍යයෙන් ඇඳීම -2)
   චිත්‍ර සංරචනය (ධාවන තරඟයක උද්වේගකර අවස්ථාවක් පැන්සලින් අඳිමු 1) චිත්‍ර සංරචනය (ධාවන තරඟයක උද්වේගකර අවස්ථාවක් පැන්සලින් අඳිමු 2)
   නිශ්චල ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන චිත්‍ර 1 | පැන්සල් රේඛාවෙන් ඇඳීම නිශ්චල ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන චිත්‍ර 2 | පැන්සල් රේඛාවෙන් ඇඳීම
   බන්දෙසියේ මූලික ලක්ෂණ භාවිතා කරමින් සුදුසු සැරසිල්ලක් නිර්මාණය කුෂන් කවරයක් නිර්මාණය කිරීම
   කුෂන් කවරයක් නිර්මාණය කිරීම