• 5.0 විවිධ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් මුර්ති හා කැටයම් නිර්මාණය කරයි