• පුනරීක්ෂණ

    • පින්තූර අධ්‍යනය 1 පින්තූර අධ්‍යනය 2 11 ශ්‍රේණිය - සිතියම් ලකුණු කර නම් කරන ක්‍රම
      11 ශ්‍රේණිය - පින්තූර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් (පුණරීක්ෂණ) 2 11 ශ්‍රේණිය - පුනරුදය (පුණරීක්ෂණ) 11 ශ්‍රේණිය - ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම (පුනරීක්ෂණ)
      11 ශ්‍රේණිය - ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය (පුනරීක්ෂණ) 01 11 ශ්‍රේණිය - ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය (පුනරීක්ෂණ) 02