• 23.නිර්මාණ

  නිර්මාණ
  • සරල රේඛාවක ලම්බ සමච්ඡේදකය කෝණයක සමච්ඡේදකය සරල රේඛාවක් මත ලක්ෂ්‍යයකදී ලම්බ රේඛාව බාහිර ලක්ෂ්‍යයක සිට ලම්බ රේඛාව
   අන්ත ලක්ෂ්‍යයක සිට ලම්බ රේඛාව ත්‍රිකෝණයක පරිවෘත්තය ත්‍රිකෝණයක අන්තර්වෘත්තය ත්‍රිකෝණයක බහිර්වෘත්තය
   වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යයක දී ස්පර්ශකය බාහිර ලක්ෂ්‍යයක සිට ස්පර්ශක සත්‍යාපනය
  • නිර්මාණ 01 නිර්මාණ 02 නිර්මාණ 03
  • නිර්මාණ 04