• 17.ක්‍රිස්තුන් වහන්සේට අයත් මම

    • ක්‍රිස්තුස්වහන්සේට අයත් මම, අපි සහ සහජීවනය