• 3.ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ හා සම්බන්ධ අක්‍රිය උපාංග

    • >
      ගෘහ විදුලි පරිපථයේ උපාංග හඳුනා ගනියි