• 4.යතුරු පැදියක ජ්වලන පද්ධතියේ නඩත්තු කාර්යයන් සිදු කිරීම