• சமய பண்பாட்டு அம்சங்கள், உண்ணாட்டு வெளிநாட்டு தெரிவு செய்யப்பட்ட கலைஞர்களின் கலைப்படைப்புக்கள், சமகால கட்புல கலைப்படைப்புக்கள் மற்றும் பொதுசன தொடர்பூடகங்கள் மூலம் இனங்கண்ட கலை அம்சங்களை விமர்சன ரீதியில் கிரகித்து