• உற்பத்தி மற்றும் சேவைத் தேவைகளுக்காக கிறபிக் ஆக்கங்கள் படைப்பர்.