• சுற்றாடலில் காணப்படும் பொருள்களை திரட்டுச் சித்திரங்களாக வரைவர்