• சூழல் சார்ந்த கருப்பொருள்களின் கீழ் சித்திரங்களை வரைவர்.