• 7.ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ දී භාවිත කරන විවිධ සවිකුරු