• 6.ඉදිකිරීම් සැලසුමක තිබිය යුතු අංගයන් ඉදිරිපත් කරයි