• 5.ආවුද උපකරණ නිමවුම් පුද්ගල ආරක්ෂාව හා නඩත්තු කටයුතු