• පුනරීක්ෂණ

  • දත්ත සහ තොරතුරු,
   විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්
   මූලික තාර්කික ද්වාර,
   වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග
   පරිගණක දත්ත නිරූපණය,
   දත්ත සමුදාය
   පරිගණක දෘඩාංග හා ජාලකරණය