• 6. ක්ෂණික තීරණ ගැනීමේ හා ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව