• 24. දේශීය නාට්‍ය කලාවට පුරෝගාමී වූ නාට්‍යකරුවෝ

    • දේශීය රංගන ශිල්පීන්