• 16. වේදිකා නාට්‍ය නැරඹීම හා හැදෑරීම

    • වේදිකා නාට්‍යයේ විශේෂතා හඳුනා ගනිමු