• 5.විවිධ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් කැටයම් හා මූර්ති නිර්මාණය කිරීම