• 1.පරිසරය ආශ්‍රිත තේමා යටතේ චිත්‍ර සංරචනය කිරීම්

    • >
      චිත්‍ර සංරචනය ( මානව රූප, සත්ව රූප හා පරිසරය ) - P 01 චිත්‍ර සංරචනය p 02