• ඔබේ ගණිත දැනුම වර්ධනය කරගන්න .DP අධ්‍යාපනික නාලිකාව

  • 01 පාඩම - පරිමිතිය 02 පාඩම - වර්ගමූලය 03 පාඩම - භාග 04 පාඩම - ද්විපද ප්‍රකාශන
   05 පාඩම - ත්‍රිකෝණ අංගසම්යය 06 පාඩම - වර්ගඵලය 07 පාඩම - වර්ගජ ප්‍රකාශන 08 පාඩම - ත්‍රිකෝණ I
   09 පාඩම - ත්‍රිකෝණ II 10 පාඩම - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත 11 පාඩම - දත්ත නිරූපණය 12 පාඩම - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා පොදු ගුණාකාරය
   13 පාඩම - වීජීය භාග 14 පාඩම - ප්‍රතිශත 15 පාඩම - සමීකරණ 16 පාඩම - සමාන්තරාස්‍ර I
   17 පාඩම - වීජීය භාග 18 පාඩම - ප්‍රතිශත 19 පාඩම - සමීකරණ 20 පාඩම - සමාන්තරාස්‍ර I
   21 පාඩම - ප්‍රස්තාර 22 පාඩම - සීඝ්රතාව 23 පාඩම - සූත්‍ර 24 පාඩම - සමාන්තර ශ්‍රේඪි
   25 පාඩම - වීජීය අසමානතා 26 පාඩම - සංඛයාත ව්‍යාප්ති 27 පාඩම - වෘන්තයක ජාය 28 පාඩම - නිර්මාණ
   29 පාඩම - පෘෂ්ඨයක වර්ගඵලය හා පරිමාව 30 පාඩම - සම්භාවිතාව 31 පාඩම - වෘත්තයක කෝණ 32 පාඩම - පරිමාණ රූප