• 4. ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතිය හා සබැඳි ගායන වල පසුබිම අධ්‍යයනය කරමින් ගායන කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කරයි