• 1.පරිසර නිරීක්ෂණයෙන් ලබන අත්දැකීම් ඇසුරුකර ගනිමින් නර්තන නිර්මාණයන් කරයි