• සංගීතයේ තාක්‍ෂණික මෙවලම් සහ එහි භෞතික විද්‍යාත්මක පදනම අධ්‍යයනය කර ප්‍රසංගාත්මක හැකියා සාර්ථක ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම