• සංකේතානුසාරයෙන් සංගීතය ලිය දක්වන විධි හඳුනාගැනීම, විශ්ව සංගීත කෘති ඇසුරු කිරීම හා දේශීය සංගීතාංග ලෝකය වෙත යොමු කිරීම