• 1.සංගීතයේ මූලිකාංග, ශිල්පාංග සහ සිද්ධාන්ත හඳුනාගනිමින් ගායන ප්‍රායෝගික හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි    • ශුද්ධ ස්වර ස්ථාපන ගීත ඇසුරින් ස්වර අභ්‍යාස ගායනය ශුද්ධ ස්වර සප්තකය හදුනා ගනිමු