• සංගීතයේ මූලිකාංග , ශිල්පාංග සහ සිද්ධාන්ත හදුනාගනිමින් ගායන ප්‍රායෝගික හැකියා ප්‍රදර්ශනය කිරීම    • ශුද්ධ ස්වර ස්ථාපන ගීත ඇසුරින් ස්වර අභ්‍යාස ගායනය
    • 2 3
    • ශුද්ධ ස්වර සප්තකය හදුනා ගනිමු
    • 2 3