• 5.විවිධ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් මූර්ති හා කැටයම් නිර්මාණය කරයි

    • විවිධ ක්‍රියාකාරී මානව රූප ඇදීම