• 3.පාරිහාරික අවශ්‍යතා සඳහා යෝග්‍ය සැලසුම් හා සැරසිලි නිර්මාණය කරයි