• 2.පරිසරයේ පවත්නා වස්තූ සම්පිණ්ඩනාත්මකව චිත්‍රණය කරයි.

    • >

      ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩනය
    • මෝස්‌තර (මලයි කොළයි රටා මවයි) - P 02 ස්වභාවික හා වියුක්ත හැඩ සැරසිලි - P 03