• 1.පරිසරය ආශ්‍රිත තේමා යටතේ චිත්‍ර සංරචනය කරයි

    • මෝස්‌තර (මලයි කොළයි රටා මවයි) මෝස්තර නිර්මාණ - ස්වභාවික හා වියුක්ත හැඩ ඇසුරින් සැරසිලි රටා නිමවමු