• 5.මලල ක්‍රීඩා හැකියා වර්ධනය සදහා මූලික ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙමු