• 2.ස්වකිය පරිකල්පනය මෙහෙයවා පරිසරය ආශ්‍රිත අත්දැකීම් පාදක කොටගෙන නිර්මාණකරණයෙහි යෙදෙයි

    • නාට්‍යෝපකරණ නිර්මාණය කරමු රංග ආභරණ සාදමු