• 1.නාට්‍ය හා රංගකලාව පිළිබඳව සිද්ධාන්ත පැහැදිලි කරයි

    • ඓතිහාසික කතා නාට්‍යයට රංග ආභරණ සාදමු
    • සතර අභිනය ඉතිහාස කතා නාට්‍යයට