• 9.සංගීත‍යේ තාක්ෂණික ‍මෙවලම් සහ ‍භෞතික විද්‍යාත්මක පදනම අධ්‍යයනයකර ප්‍රසංගාත්මක හැකියා වඩාත් සාර්ථක ‍ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරයි.