• 1.සංගීතයේ මූලිකාංග, ශිල්පාංග සහ සිද්ධාන්ත හඳුනාගනිමින් ගායන/වාදන ප්‍රායෝගික හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

  • බිලාවල් රාගය හැදින්වීම බිලාවල් රාගය සර්ගම් ගීතය බිලාවල් රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • බිලාවල් රාගය- මනනුවන් පිනන බිලාවල් රාගය - බදවාජය රන්දද බිලාවල් රාගය - එස්රාජ් වාදනය
  • බිලාවල් රාගය- ගිටාර් වාදනය බිලාවල් රාගය - සිතාර් වාදන
  • භූපාලි රාගය හැදින්වීම භූපාලි රාග විස්තර භූපාලි රාගය සර්ගම් ගීතය
  • භූපාලි රාගය ලක්ෂණ ගීතය භූපාලි රාගය - බැබලේ පුරහද භූපාලි රාගය - ජවුන්තොරෙ චරනකමල
  • භූපාලි රාගය - ජබසේ තුමසන භූපාලි රාගය - ගිටාර් වාදනය භූපාලි රාගය - සිතාර් වාදනය
  • භෛරවී රාගය හැදින්වීම භෛරවී රාගය සර්ගම් ගීතය භෛරවී රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • භෛරවී රාගය මධ්‍යලය ගීතය -මනහර ගීතනාද භෛරවී රාගය - අදර සයුරකි භෛරවී රාගය - අබතෝරී බාංකී
  • භෛරවී රාගය - එස්රාජ් භෛරවී රාගය - සිතාර් වාදන
  • කාෆි රාගය හැදින්වීම කාෆි රාගය සර්ගම් ගීතය කාෆි රාගය ලක්ෂණ ගීතය
  • කාෆි රාගය මධ්‍යලය ගීතය - සදවති හිනැහෙනවා කාෆි රාගය - චන්ඩෝ චෛයිලා කාෆි රාගය - එස්රාජ් වාදනය
  • කාෆි රාගය - සිතාර් වාදන
  • යමන් රාගය හැදින්වීම යමන් රාගය ලක්ෂණ ගීතය යමන් රාගය මධ්‍යලය ගීතය - සදාකල් වදිම් මා
  • යමන් රාගය මධ්‍යලය ගීතය - දිනිදා අවරේ යමන් රාගය - ගිටාර් වාදන යමන් රාගය - සිතාර් වාදන
  • යමන් රාගය - වයලින් වාදන