• 04 - இலங்கையின் 1:50000 இடவிளக்கப் படங்களின் அடிப்படை அம்சங்கள்