• 06 - சமய பண்பாட்டு அம்சங்கள், கலைஞர்களின் கலைப்படைப்புக்கள், சமகால கட்புல கலைப்படைப்புக்கள் மற்றும் பொதுசன தொடர்பூடகங்கள் மூலம் இனங்கண்ட கலை அம்சங்களை விமர்சன ரீதியில் நயத்து சுய படைப்பாக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்துவார்.