• 02 - சுற்றாடலில் காணப்படும் பொருள்களை ஒழுங்கிணைத்து சித்திரம் வரைவார்.