• 01 - சுற்றாடலுடன் தொடர்புடைய தலைப்பின் கீழ் சித்திரங்களை வரைவார்.