• 05 - இசையை அடிப்படையாக கொண்டு சமூக கலாசார பாரம்பரிய பண்புகளை வெளிப்படுத்துவர்