• 09 - பஞ்சபுராணம்

  • திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் தேவாரம்
   இடரினுந் தளரினும்
   திருநாவுக்கரசு நாயனார் தேவாரம்
   ஓசை யொலியெலாம் ஆனாய்
   சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம்
   பித்தாபிறை சூடி
   மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாசகம்
   பூசுவதும் வெண்ணீறு
   திருவிசைப்பா
   ஒளிவளர் விளக்கே
   திருப்பல்லாண்டு
   சீரும் திருவும்
   பெரியபுராணம்
   உலகெலாம் உணர்ந்து
   திருப்புகழ்
   இசைந்த ஏறும்