• 6.නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව

    • නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව 01 - P 05 නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව 02 I ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වීම -P 5 නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව 03 I සංවර්ධන කටයුතු - P 06
      නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව 04 - P 07