• மூன்றாம் தவணை

  • கிரகித்தலுக்காகவும் ஆக்கத்திறனை வெளிப்படுத்துதலும்

   சிறுவர் கதைகள்
   விஞ்ஞானிகள்
   ஆக்கத்திறன் விருத்தி
  • நியம மொழிப் பிரயோகம்

   படிப்பினை தரும் கதைகள்
   மொழிப்பயிற்சிகள்
  • கற்றல் விருத்தி

   காட்சிப்படங்கள்
   எதிர்வுகூறல்
   சுற்றுலா