• வகுத்தல் 3

    • மூவிலக்க எண்களை 8, 9 ஆல் வகுத்தல் 
       
      மூவிலக்க எண்களை 10 ஆல் வகுத்தல்